Sold out

Higro-, termométer térképen

21 900 Ft

Elfogyott

Cikkszám: R451019 Kategória:
Leírás

Higro-, termomé ter té rké pen

  • Mé rete: 20 x 20 x 2 cm
  • Anyaga: fa, sá rgaré z

  • Termé kleí rá s: funkció já ban is haszná lható nosztalgikus hő mé rő é s pá ratartalom jelző , melyen az aktuá lis idő já rá st tudja nyomon kö vetni.

AJÁ NLJUK

Kü lö nleges é s í zlé ses kiegé szí tő je a hajó knak, s a lakberendezé snek.