Sold out

Barométer térképen

15.900 Ft

Elfogyott

Cikkszám: R451020 Kategória:
Leírás

Baromé ter té rké pen

  • Mé rete: 20 x 20 x 2 cm
  • Anyaga: fa, sá rgaré z

  • Termé kleí rá s: funkció já ban is haszná lható nosztalgikus baromé ter, melyen az idő já rá s vá ltozá sá t tudja nyomon kö vetni.

AJÁ NLJUK

Kü lö nleges é s í zlé ses kiegé szí tő je a hajó knak, s a lakberendezé snek.